مطالعات راهبردی

بررسی راهکار‌های رشد اقتصادی پایدار و سریع
عادل پیغامی استاد اقتصاد و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

بررسی راهکار‌های رشد اقتصادی پایدار و سریع

در پی بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار کارآفرینان، و تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها از عقب‌افتادگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی در دهه‌ی ۹۰ و همچنین جبران این عقب‌ماندگی را نیز در گرو یک رشد مستمرّ پی‌درپی اقتصادی در میان‌مدّت این گفت و کو ومطالعه انجام شده است.

ادامه مطلب
فمینیسم مردستیزانه حاصل نظریه تضاد است

فمینیسم مردستیزانه حاصل نظریه تضاد است

اسلام می‌گوید تشکیل خانواده بر مبنای قانون زوجیّت است و زوجیّت، تلائم، سازگاری، محبت، مودّت و سکونت عامل حرکت و حیات طیبه است. خانواده سلول تشکیل جامعه است. وقتی قانون عام زوجیّت منشأ تشکیل خانواده باشد؛ خانواده‌ای که جامعه را تشکیل می‌دهد؛ آن‌ وقت مبنای حرکت اجتماعی هم زوجیّت، تلائم، سازگاری و محبت است که همه این مفاهیم در معنای عام‌تری به نام ولایت جمع می‌شود

ادامه مطلب
تحلیلی از وضعیت گروههای مرجع در ایران

تحلیلی از وضعیت گروههای مرجع در ایران

مسئله‌آمیز بودن مقولۀ گروه‌های مرجع در ایران بر کسی پوشیده نیست. رقابت گروه‌های مختلف برای کسب مرجعیت اجتماعی، سیاسی و فکری، بحث بر سر افول جایگاه و اثرگذاری گروه‌های مرجع پیشین از روحانیت تا روشنفکران، ظهور یا گسترش روندهای جدید مانند «سلبریتی‌سازی» در عرصۀ کسب مرجعیت‌های اجتماعی و نگرانی از گروه‌های مرجع جدید و نوظهور، ازجمله مسائل مناقشه‌برانگیز مرتبط با گروه‌های مرجع در جامعۀ ایران بوده است. متن حاضر به دنبال آن است ضمن شناسایی اهمیت و جایگاه گروه‌های مرجع در ایران باتوجه‌به متغیرهای جمعیت‌شناختی، مرجعیت برخی گروه‌های مهم را که طی زمان دستخوش تغییر شده است، مطالعه کند. این گزارش را فاطمه فلاح نوشته است.

ادامه مطلب
هنر تحریم‌ها نگاهی از درون

هنر تحریم‌ها نگاهی از درون

مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران، منجر به برجام، در دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکرهکنندگان این توافق در امور تحریمها در وین بوده است. نفیو پیش از آن، بهمدت ده سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائم‌مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بوده است. در حقیقت، نفیو را میتوان فرمانده چریکهای کت و شلواری جنگ تحریمی ایالات متحده علیه ایران خطاب کرد۱

ادامه مطلب
خانه‌های خلاق و نوآوری ایران زیرساختی برای ایجاد ارزش های اقتصادی و حمایت از نوآفرینان

خانه‌های خلاق و نوآوری ایران زیرساختی برای ایجاد ارزش های اقتصادی و حمایت از نوآفرینان

خانه‌های خلاق و نوآوری ایران در مقیاس ملی و منطقه‌ای، زیرساختی برای ایجاد ارزش‌های اقتصادی و حمایت از نوآفرینان با ایده‌های جدید و کسب و کارهای نوپا و محتوای اجتماعی شکل گرفته‌اند.

ادامه مطلب

بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید برانقلاب اسلامی

بنیانهای فکری و هویتی یک جامعه در شکلگیری و جهتدهی به تحولات سیاسی و اجتماعی آن جامعه اهمیت بسیار دارد و سیر حرکت جامعه بر این اساس تعیین مییگیردد. از طرفیی تحولیات سیاسی اجتماعی نیز در تکوین هویتها موثرند لذا بیتوجهی به این مسئله میتواند از بیه سیامان رسیدن جوامع در عرصههای سیاسیی اجتمیاعی اقتصیادی و فرهنگیی جلیوگیری و زمینیه بیروز چالشهای مهمی را فراهم آورد.

ادامه مطلب